Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Projekty

Projekt Dopravná výchova Bezpečne a hravo

Logo Nitrianskej komunitnej nadácieProjekt Dopravná výchova Bezpečne a hravo sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore z nadačného fondu Bonavia pri Nitrianskej komunitnej nadácii. Zo schváleného grantu v hodnote 900 eur nám bolo umožnené zakúpenie prenosného dopravného ihriska.

Realizáciou tohto projektu podporíme zdravie a ochránime deti a ich rodičov prostredníctvom informácií o dopravnej výchove sprostredkovanými pútavou a inovatívnou formou počas jednotlivých aktivít Centra Skalky.

Našim cieľom je účinne preventívne vplývať na deti predškolského a školského veku a prispievať k väčšej bezpečnosti v cestnej premávke a najmä k ochrane našich detí. Sme presvedčení, že je potrebné už od útleho veku viesť deti k dopravnej výchove a k bezpečnému správaniu sa na cestách, k opatrnosti a obozretnosti a nácvikom sa naučiť zvládať aj krízové situácie, podať prvú pomoc a podobne.

Projekt realizuje od apríla 2015 do októbra 2015.

Sme vďační p. Ing. Andrejovi Sitkeyovi nielen za cenné rady, ale taktiež za aktívnu účasť pri zaobstarávaní jednotlivých častí nášho prenosného dopravného ihriska. Veríme, že spolupráca, ktorá medzi nami vznikla bude aj naďalej pokračovať. Vďaka tejto spolupráci vznikla myšlienka vytvorenia tábora zameraného na dopravnú výchovu – Dopravná akadémia, ktorý sa uskutoční toto leto v našom centre. Záujem o tento tábor bol veľký.

V júli 2015 sme zakúpili prenosné dopravné ihrisko a začali s našimi plánovanými aktivitami.

Doteraz sme absolvovali 8 workshopov o dopravnej výchove na našom dopravnom ihrisku, ktorých sa zúčastnilo dokopy 110 detí predškolského a školského veku, ktorí boli účastníkmi našich letných táborov a kurzov. Workshopy boli prispôsobené danej téme tábora či kurzu.

Napríklad v anglickom tábore sa deti naučili značky, dopravné prostriedky, smery v anglickom jazyku, v námorníckom tábore sa workshopy zamerali na podávanie prvej pomoc, na uvedenie raneného do stabilizovanej polohy, každé dieťa si to samé vyskúšalo aj ako zranený aj ako okoloidúci záchranca. Počas workshopu na divadelnom tábore naši mladí herci modelovali rôzne situácie, ktoré sa na ceste môžu stať a diskutovali sme o tom ako by sme ich čo najlepšie a správne vyriešili. Workshop realizovaný s našimi zatiaľ najmladšími účastníkmi vo veku od 1,5 do 4 rokov bol taktiež výnimočný. Deti v rámci letného kurzu Prázdniny s Notou sa mohli na svojich detských motorkách a odrážadlách naučiť ako sa správať na ceste, čo je to vlastne cesta, čo je chodník, čo sú značky, priechod pre chodcov a prečo je dobré ich rešpektovať. V spolupráci s rodičmi si vyskúšali pozíciu vodiča aj chodcu a to všetko v sprievode piesní a básní, ktoré sú zamerané na dopravnú výchovu.

Pokračujeme v našich workshopoch na dopravnom ihrisku, ktoré absolvujú aj účastníci ďalších táborových turnusov a tiež aj naši najmenší z Detského montessori centra.

Taktiež nás čaká podujatie Bezpečne a hravo, ktoré sa uskutoční 1. septembra 2015 v rámci nášho Dňa otvorených dverí v Centre Skalka. Deti si môžu priniesť odrážadlá, bicykle, motorky a spoločne sa naučíme ako sa správať na ceste.

ĎAKUJEME.


Projekt Dopravná výchova Bezpečne a hravo

Projekt Montess a Fit aj pre nás!

Centrum Skalka, o. z. spolupracuje so Zariadením núdzového bývania (ZNB) nielen na projekte Otvorená Skalka, ale aj na projekte Montess a Fit aj pre nás! Chceme napomôcť osamelému rodičovi žijúcemu v ZNB so svojimi deťmi pri ich výchove, pri učení samostatnosti, základným zručnostiam a sociálnym návykom, nezávislosti, spracovávaniu emócií potrebných pri vstupe do MŠ alebo ZŠ a hravou formou zvládnuť základy písania a čítania.

Hlavná metóda, ktorú používame v tomto projekte je filozofia Montessori pedagogiky.


Projekt Montess a Fit aj pre nás! je v prvom rade prínosom pre osamelého rodiča s deťmi, pre ich osobnostný rast. Pravidelné navštevovanie Centra Skalka, zahranie sa s vlastným dieťaťom v montessori herničke, cvičenia rodičov s deťmi v malom „fitnes“ napomáha rodičovi zaradiť sa do kolektívu aj iných osôb, pracovať systematicky so svojim dieťaťom po stránke intelektuálnej aj hudobnej, pomáha osamelému rodičovi nájsť svoju hodnotu ako rodiča - učiteľa - vychovávateľa.

Odborne a organizačne zabezpečuje kurzy Mgr. Natália Opralová, absolventka UKF Nitra – Sociálna práca. Je certifikovanou lektorkou pre Aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a Montessori filozofia – zameraného na prácu s deťmi od 0-6 rokov, Predškolská hudobná výchova, Geometria a Montessori filozofia – zameraného na prácu s deťmi od 1 do 12 rokov. Pripravuje sa v kurzoch Metodika cvičenia rodičov s deťmi. Má niekoľkoročnú prax v zdravotníctve a s deťmi rodičov rómskeho etnika.


Projekt ® - Pobočka ZŠ Krčméryho

Otvorenosť pre spoluprácu a dobré vzťahy riaditeľa ZŠ Krčméryho v Nitre RNDr. Rudolfa Ronca s Centrom Skalka na Kalvárii dávajú šancu pre vytvorenie dobrého diela.

V rámci Projektu ® budeme v priestoroch ZŠ Krčméryho

  • spoločne organizovať a spostredkovávať voľnočasové aktivity pre rómske deti a mládež
  • pomáhať rómskym rodinám pri výchove detí, učiť ich základným návykom pomocou osobného kontaktu a príkladu a vzdelávacích programov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre


Projekt Otvorená Skalka

Projekt Otvorená Skalka - finančne podporený z Dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 pre cieľovú oblasť "Sociálna oblasť". V rámci projektu spolupracujeme so Zariadením núdzového bývania na Krčméryho ul, pod vedením Mgr. Gabriely Chlebcovej. Ide o pomoc osamelým rodičom pri výchove a vzdelávaní ich detí a to metódou výučby anglického jazyka Hocus Lotus. Rodičia sa spolu so svojimi deťmi učia základom angličtiny, pracovať so svojimi deťmi a zároveň aj sociálnym zručnostiam. Dĺžka projektu je jeden rok, a potom zhodnotíme klady a zápory. Táto práca nás naplňuje, nakoľko môžeme posúdiť aj rôznorodosť mladých mamičiek, ktorým sa takýto priestor dáva, ako sa zapájajú a majú záujem o svoje dieťa