Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Psychologické poradenstvo

Ponúkame Vám psychologické poradenstvo pre Vás a Vaše deti, nadväzujúce na Kurzy pod vedením špeciálneho pedagóga:

Diagnostika psychomotorického vývinu detí

Včasná diagnostika detí s nerovnomerným, prípadne neštandardným vývinovým tempom, podpora intervencie zo strany rodiča, edukácia rodiča v oblasti podnecovania dieťaťa smerom k najbližšiemu vývinovému štádiu, podpora efektívneho rodičovstva,...)


Diagnostika intelektu u detí

V nadväznosti na kurz KUPOZ (Program na rozvoj pozornosti u detí s ADHD od 8 do 12 rokov, pre deti s pomalším psychomotorickým tempom, deti neurotické, s poruchami učenia, s hraničným intelektom).


Diagnostika školskej zrelosti

V nadväznosti na kurz TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA podľa EĹKONINA (Slúži na stimulúciu rozvoja gramotnosti detí predškolského veku. Program je určený pre deti vo veku od 5-tich rokov, vhodný pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči.


Kariérové poradenstvo pre rôzne cieľové skupiny

Pre posledné ročníky ZŠ, SŠ, mamičky vstupujúce na trh práce po materskej dovolenke): možnosť pracovať v uzatvorenej skupine aj individuálne.


Individuálna psychoterapia/Psychoterapia detí a mládeže


Skupinová psychoterapia

so zameraním napr. na komunitu rodičov detí s ADHD, seniorov, nácvik relaxácie individuálne - prípadne skupinovo, a pod.


Lektorky

Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
Mgr. Marta Zaťková, PhD.
Mgr. Erika Jurišová, PhD.