Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Kurzy pod vedením špeciálneho pedagóga

KUPOZ

Program na rozvoj pozornosti u detí s ADHD od 8 do 12 rokov, pre deti s pomalším psychomotorickým tempom, deti neurotické, s poruchami učenia, s hraničným intelektom. Princíp programu je v domácej práci rodiča s dieťaťom pod vedením odborníka. Program trvá 15 týždňov, pracuje sa denne 20 minút, 1 raz za 14 dní inštruktáž. Výsledkom je zrýchlenie psychomotorického tempa, ukľudnenie krivky pozornosti, zlepšenie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom, schopnosti pravidelnej práce, zlepšenie emočného vyladenia a prístupu k práci, zážitku úspechu, odbúranie časového stresu, celkové zlepšenie pri školskej práci.


KUPREV

Je program primárne preventívny, určený pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktorého cieľom je uľahčiť deťom vymedzenie vlastnej osobnosti i vstup do spoločenského života. Je preventívnym programom zabraňujúcim vzniku rizikovej skupiny, ktorý sa zaoberá 17-timi nadväzujúcimi témami z bežného života detí.


TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA podľa EĹKONINA

Slúži na stimuláciu rozvoja gramotnosti detí predškolského veku. Program je určený pre deti vo veku od 5 rokov, vhodný pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči. Ide o nácvik fonematického uvedomovania ako rozhodujúceho predpokladu osvojenia písanej reči dieťaťom. Metodika má široké uplatnenie v oblasti elementárneho vzdelávania, špeciálnopedagogickej, logopedickej a praxi, ako predškolská intervencia v zmysle prevencie školských neúspechov.


FIE – intervenčný program inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feursteina

Feursteinova metóda predstavuje najprepracovanejší systém pre rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa. Metóda je založená na sprostredkovanom prístupe k deťom i dospelým, rozvíja ich kognitívny a intelektový potenciál. Nie je obmedzená na žiadnu vekovú ani výkonnostnú skupinu osôb. Nachádza však široké uplatnenie pri práci s deťmi s poruchami učenia, poruchami správania, žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, či s deťmi s Downovým syndrómom. Má svoje opodstatnenie aj pri práci s deťmi z bežných tried základných škôl. Podstatou metódy je stimulácia kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje školský, sociálny a osobnostný rast (www.ucime-se-ucit.cz).


Stimulačný program podľa B. Sindelárovej

Deficity čiastkových oslabení – „Sindelar metóda“ na zachytenie a odstránenie deficitov dielčich funkcií. Ide o nápravu bazálnych funkcií – deficitov čiastkových funkcií, ktorú môžu byť príčinami porúch učenia a správania u detí. Náprava a poradenstvo je zamerané na vlastnú osobnosť dieťaťa, na celostnosť dieťaťa v jeho prežívaní a myslení a na jeho sociálne zázemie. Metóda je použiteľná u detí od polovice prvej triedy.
Pre deti predškolského veku sa realizuje diagnostika podľa Mačky mňau a terapia podľa súboru cvičení podľa B. Sindelár.


Metóda dobrého štartu (MDS)

Program MDS určený pre deti predškolského veku je všestranný, u detí s dobrou vývojovou úrovňou harmonizuje spojenie psychiky s motorikou, u detí s odchýlkou psychomotorického vývoja zase pozitívne ovplyvňuje nepravidelne sa rozvíjajúce funkcie. Rozvíja reč, grafomotoriku, vnímanie, slúži taktiež k nácviku písmen a k naštartovaniu trívia (čítania, písania, počítania). Predchádza u detí k možnej dyslexii, dysgrafii, dysortografii. Metódu tvorí 25 lekcií, z ktorých každá je postavená na ľudovej pesničke. Cvičenia sú určené pre deti s normálnou psychomotorickou úrovňou, pôsobia aktivizujúco, ako stimulácia detí s odloženou školskou dochádzkou. Metóda spĺňa nároky pre prácu s deťmi s diagnostikovanou špecifickou vývinovou poruchou učenia, využiteľná aj u minoritných skupín, u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kurzy budú prebiehať v utorok a vo štvrtok v poobedných hodinách podľa záujmu účastníkov.